Beste klant,

 

U kunt gerust zijn dat uw gegevens bij ons veilig zijn, want we hebben de “GDPR” wetgeving geïmplementeerd.

 

Omdat uw privacy voor ons belangrijk is, hebben we ervoor gezorgd dat we voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving en dus GDPR-compliant zijn.

Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens en om u zo goed mogelijk te informeren, vindt u onze privacyverklaring terug op onze website http://mdl-euregio.be/nl/privacy-policy

 

Indien u onze nieuwsbrieven en studie-uitnodigingen niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dit via reply op deze email te laten weten. 

 

Met vriendelijke groeten

 

MDL-Euregio Team


 

 

 

PRIVACYVERKLARING

 1. Algemene bepaling
  Deze Privacyverklaring regelt de verwerkingen van persoonsgegevens door MDL-Euregio NV, gelegen te 3630 Maasmechelen, Industrielaan 87, met BTW-nummer BE 0870.449.195 in het kader van haar handelsactiviteiten en via haar website (www.mdl-euregio.be).

  MDL-Euregio is begaan met de privacy en de persoonsgegevens van haar cliënten en zal enkel uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. 

  MDL-Euregio is te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder GDPR genoemd. 

  Ten behoeve van deze Privacyverklaring geldt voor de termen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” de betekenis die de GDPR voorziet. 1
 2. Verzamelde categorieën van persoonsgegevens
  De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door MDL-Euregio worden verzameld:
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fysieke en medische gegevens
 • Identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Bankrekeningnummers
 • Opleiding en vorming
 • Beroepsbetrekkingen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

MDL-Euregio verwerkt enkel gevoelige categorieën van persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de zo dadelijk onder punt 3 van deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden te bereiken. Gevoelige categorieën van persoonsgegevens zijn deze waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. 

MDL-Euregio heeft niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van de ouders of voogd of indien een andere rechtsgrond de verwerking noodzakelijk maakt. Indien U van oordeel bent dat wij onterecht persoonsgegevens hebben verwerkt over een minderjarige, kan U contact met ons opnemen via ons e-mailadres mdl@mdl-euregio.be.

 1. Doeleinden van de verwerking
  MDL-Euregio zal uw persoonsgegevens enkel verwerken met de volgende doeleinden:
 • Het beheren van geschillen en behartigen van belangen van haar cliënten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 • Ter behartiging van uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen

MDL-Euregio maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 1. Rechtsgronden voor de verwerking
  De rechtsgronden op basis waarvan MDL-Euregio uw persoonsgegevens verwerkt, zijn de volgende:
 • De toestemming die wij van u hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken
 • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • De noodzakelijkheid om uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De noodzakelijkheid ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen
 1. Rechten van de betrokkene
  U heeft het recht om inzage te verkrijgen van de waarover MDL-Euregio beschikt. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, heeft u het recht deze informatie te laten aanpassen. 

  U heeft tevens principieel het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten wissen, behoudens indien er een wettelijk bepaalde uitzondering op dit recht van toepassing is. 

  U heeft tevens recht om in de wettelijk bepaalde gevallen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.2 

  U heeft tot slot het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op uw verzoek kan u de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm. 

  MDL-Euregio kan uw verzoek echter weigeren onder de door de wet opgesomde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer dit vereist is in het algemeen belang, voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of het instellen of uitoefenen van een rechtsvordering. 

  Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos en dit kan gebeuren door per e-mail een verzoek te sturen naar mdl@mdl-euregio.be of per post naar hoger vermeld adres. In dit verzoek dient u voldoende bewijs te leveren van uw identiteit alsook de nodige informatie op te nemen opdat MDL-Euregio haar verplichtingen kan nakomen. 

  Indien u echter verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft MDL-Euregio het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren.
 2. Doorgifte, toegang en bekendmaking van persoonsgegevens
  MDL-Euregio geeft uw persoonsgegevens enkel door aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring. 

  MDL-Euregio heeft met haar verwerkers de nodige overeenkomsten gesloten waarin de nodige waarborgen werden opgenomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake de verhouding tussen beide partijen als respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens. 

  MDL-Euregio beperkt de toegang van haar medewerkers en personeelsleden tot uw persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is om de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring te bereiken.
 3. Bewaring en bewaartermijn
  MDL-Euregio bewaart uw gegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van de verwerker die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen. 

  MDL-Euregio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 15 jaar na het beëindigen van haar taak.
 4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties
  MDL-Euregio geeft persoonsgegevens niet door aan derde landen of internationale organisaties. 

  Uw persoonsgegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden binnen de Europese Unie voor zover dit nodig of compatibel is met de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.
 5. Beveiliging van de verwerking
  MDL-Euregio doet alle redelijke inspanningen om de door haar verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Om dit te realiseren, heeft MDL-Euregio fysieke, administratieve en technologische maatregelen geïmplementeerd. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een veiligheidsbeleid, risicoanalyses, medewerkers en personeel informeren en opleiden, back-ups, autorisatie-protocollen, inspecties en onderhoud,…
 6. Gebruik van cookies
  MDL-Euregio gebruikt cookies om de voorkeuren van de gebruikers van haar website te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de gebruiker toe te staan de website te exploreren en om bepaalde functies aan te bieden. Een ander gebruik van cookies is om een veilig gebruik van de website te kunnen garanderen. Cookies helpen zo om het bezoeken van de website te optimaliseren voor de gebruikers ervan. 

  Webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te beheren. Op die manier kan u het gebruik van cookies uitschakelen. Het is daarnaast ook mogelijk om cookies die reeds geïnstalleerd werden te verwijderen.
 7. Toezichthoudende autoriteit
  Indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de GDPR, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.
 8. Wijzigingen aan de Privacyverklaring
  MDL-Euregio kan deze Privacyverklaring wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op haar website (www.mdl-euregio.be). Wij raden dan ook aan dat u deze regelmatig raadpleegt.

Laatste update: 24/05/2018


1 Deze definities zijn terug te vinden in artikel 4 van de GDPR.
2 Deze wettelijk bepaalde gevallen staan beschreven in artikel 18 van de GDPR.


Privacybeleid voor de implementatie van de GDPR
MDL Euregio hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot MDL EuregioIndustrielaan 87 3630 Maasmechelen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

MDL Euregio kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.